Účtovný výkaz

Obec Hoste (IČO: 00305961) vykonala dňa 30.03.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Náklady

Číslo účtu alebo skupinyNákladyČíslo riadku20xx20xx-1
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)129 194,562 740,9131 935,4726 024,68
Spotreba materiálu212 472,062 740,9115 212,9712 045,32
Spotreba energie316 722,500,0016 722,5013 979,36
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok40,000,000,000,00
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť50,000,000,000,00
Služby (r. 007 až r. 010)637 946,240,0037 946,2438 767,45
Opravy a udržiavanie71 173,230,001 173,23891,51
Cestovné8303,150,00303,15555,26
Náklady na reprezentáciu91 415,400,001 415,401 071,55
Ostatné služby1035 054,460,0035 054,4636 249,13
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)1189 435,620,0089 435,6288 360,01
Mzdové náklady1266 434,500,0066 434,5065 753,02
Zákonné sociálne poistenie1322 703,640,0022 703,6422 209,83
Ostatné sociálne poistenie140,000,000,000,00
Zákonné sociálne náklady15297,480,00297,48397,16
Ostatné sociálne náklady160,000,000,000,00
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)170,000,000,000,00
Daň z motorových vozidiel180,000,000,000,00
Daň z nehnuteľnosti190,000,000,000,00
Ostatné dane a poplatky200,000,000,000,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)210,000,000,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku220,000,000,000,00
Predaný materiál230,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania240,000,000,000,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania250,000,000,000,00
Odpis pohľadávky260,000,000,000,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť270,000,000,000,00
Manká a škody280,000,000,000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)2918 036,350,0018 036,3532 117,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku3017 436,350,0017 436,3531 517,00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)31600,000,00600,00600,00
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti320,000,000,000,00
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti33600,000,00600,00600,00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti340,000,000,000,00
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti350,000,000,000,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)360,000,000,000,00
Tvorba rezerv z finančnej činnosti370,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti380,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období390,000,000,000,00
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)40471,620,00471,62460,80
Predané cenné papiere a podiely410,000,000,000,00
Úroky420,000,000,000,00
Kurzové straty430,000,000,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov440,000,000,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok450,000,000,000,00
Náklady na derivátové operácie460,000,000,000,00
Ostatné finančné náklady47471,620,00471,62460,80
Manká a škody na finančnom majetku480,000,000,000,00
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)490,000,000,000,00
Škody500,000,000,000,00
Tvorba rezerv510,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne náklady520,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek530,000,000,000,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)540,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií550,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy560,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy570,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom580,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy590,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy600,000,000,000,00
Náklady na ostatné transfery610,000,000,000,00
Náklady z odvodu príjmov620,000,000,000,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov630,000,000,000,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)64175 084,392 740,91177 825,30185 729,94

Výnosy

Číslo účtu alebo skupinyVýnosy, daň z príjmov a výsledok hospodáreniaČíslo riadku20xx20xx-1
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)650,002 740,912 740,912 885,46
Tržby za vlastné výrobky660,000,000,000,00
Tržby z predaja služieb670,002 740,912 740,912 885,46
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj680,000,000,000,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)690,000,000,000,00
Zmena stavu nedokončenej výroby700,000,000,000,00
Zmena stavu polotovarov710,000,000,000,00
Zmena stavu výrobkov720,000,000,000,00
Zmena stavu zvierat730,000,000,000,00
Aktivácia (r. 075 až r. 078)740,000,000,000,00
Aktivácia materiálu a tovaru750,000,000,000,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb760,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku770,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku780,000,000,000,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)79172 516,760,00172 516,76165 330,33
Daňové a colné výnosy štátu800,000,000,000,00
Daňové výnosy samosprávy81139 118,180,00139 118,18144 651,04
Výnosy z poplatkov8233 398,580,0033 398,5820 679,29
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)83240,200,00240,20162,35
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku840,000,000,000,00
Tržby z predaja materiálu850,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania860,000,000,000,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania870,000,000,000,00
Výnosy z odpísaných pohľadávok880,000,000,000,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti89240,200,00240,20162,35
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)90600,000,00600,005 372,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)91600,000,00600,005 372,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti920,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti93600,000,00600,005 372,00
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti940,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti950,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)960,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti970,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti980,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období990,000,000,000,00
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)1004,100,004,107,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov1010,000,000,000,00
Úroky1024,100,004,107,00
Kurzové zisky1030,000,000,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov1040,000,000,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku1050,000,000,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku1060,000,000,000,00
Výnosy z derivátových operácií1070,000,000,000,00
Ostatné finančné výnosy1080,000,000,000,00
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)1090,000,000,000,00
Náhrady škôd1100,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv1110,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne výnosy1120,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek1130,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)1140,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu1150,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu1160,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy1170,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy1180,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie1190,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie1200,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1210,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1220,000,000,000,00
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov1230,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)12412 797,850,0012 797,8523 704,97
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1250,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1260,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy1272 590,200,002 590,203 292,30
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy12810 207,650,0010 207,6520 412,67
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie1290,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev1300,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1310,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1320,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov1330,000,000,000,00
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)134186 158,912 740,91188 899,82197 462,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)13511 074,520,0011 074,5211 732,17
Splatná daň z príjmov1360,550,000,550,56
Dodatočne platená daň z príjmov1370,000,000,000,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)13811 073,970,0011 073,9711 731,61
Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (727)