Účtovný výkaz

Boge Elastmetall Slovakia , a.s. (IČO: 36235164) vykonala dňa 04.04.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 741113 561 608,0047 480 222,0066 081 386,0062 705 039,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21283 035 149,0046 938 469,0036 096 680,0028 523 706,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)3394 354,00324 288,0070 066,00106 960,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/5394 354,00324 288,0070 066,00106 960,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1182 640 795,0046 614 181,0036 026 614,0028 416 746,00
Pozemky (031) - /092A/123 543 006,003 543 006,002 800 491,00
Stavby (021) - /081, 092A/1320 948 389,005 186 489,0015 761 900,009 793 018,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1454 435 245,0041 008 129,0013 427 116,0011 353 766,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17449 225,00419 563,0029 662,0070 769,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/181 947 022,001 947 022,003 569 710,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/191 317 908,001 317 908,00828 992,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 713330 368 113,00541 753,0029 826 360,0034 146 725,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)349 491 446,00483 327,009 008 119,008 013 314,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/354 240 924,00390 953,003 849 971,003 890 117,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/361 988 607,0011 065,001 977 542,001 517 185,00
Výrobky (123) - /194/373 256 181,0081 309,003 174 872,002 583 611,00
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/395 734,005 734,0022 401,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)5314 941 186,0058 426,0014 882 760,0016 793 893,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)5413 567 563,0058 426,0013 509 137,0014 898 898,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/5593 448,0093 448,00499 113,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/5713 474 115,0058 426,0013 415 689,0014 399 785,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/631 261 656,001 261 656,001 798 541,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/65111 967,00111 967,0096 454,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 73715 935 481,005 935 481,009 339 518,00
Peniaze (211, 213, 21X)723 535,003 535,004 464,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)735 931 946,005 931 946,009 335 054,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)74158 346,00158 346,0034 608,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)7620 162,0020 162,0034 608,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)78138 184,00138 184,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417966 081 386,0062 705 039,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 1008034 449 699,0034 465 233,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)817 141 000,007 141 000,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)827 141 000,007 141 000,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89871 433 142,001 433 142,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)881 433 142,001 433 142,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 929023 119 687,0023 119 687,00
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)9223 119 687,0023 119 687,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997431 000,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98431 000,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)1002 324 870,002 771 404,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 14010126 914 229,0023 627 492,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)102158 083,00263 984,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)110
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)11426 393,0016 417,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)117131 690,00247 567,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 1201182 265 487,001 763 672,00
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)1202 265 487,001 763 672,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)12221 258 235,0018 952 253,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)12312 018 262,0013 137 415,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1241 969 011,004 353 761,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12610 049 251,008 783 654,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1287 518 770,004 518 770,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)131722 306,00619 734,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)132545 075,00453 406,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133357 018,00111 799,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)13596 804,00111 129,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 1381363 232 424,002 646 474,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13779 077,00113 399,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)1383 153 347,002 533 075,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1391 109,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1414 717 458,004 612 314,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1443 091 463,002 280 594,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1451 625 995,002 331 720,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)1105 895 589,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)2107 122 177,00102 663 772,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)3159 354,00186 660,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)498 352 693,0093 783 900,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)5424 195,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)61 227 878,00107 897,00
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)857 660,0016 318,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)96 900 397,008 568 997,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 2610103 778 435,0098 817 300,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11357 174,00328 470,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)1264 801 407,0061 770 870,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)1343 231,0017 783,00
Služby (účtová skupina 51)1414 884 183,0013 714 357,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)1516 298 509,0015 286 882,00
Mzdové náklady (521, 522)1611 470 873,0010 819 593,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)184 308 204,003 870 707,00
Sociálne náklady (527, 528)19519 432,00596 582,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)20103 604,0091 082,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)215 557 940,005 358 240,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)225 557 940,005 358 240,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2452 266,0068 153,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)2513 921,0019 728,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)261 666 200,002 161 735,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)273 343 742,003 846 472,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)2820 078 125,0018 246 977,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442925 687,0036 665,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)391 290,001 015,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)411 290,001 015,00
Kurzové zisky (663)4224 397,0035 650,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544546 119,00138 310,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4929 642,0037 598,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)5029 642,00
Ostatné nákladové úroky (562A)5137 598,00
Kurzové straty (563)525 435,0012 381,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)5411 042,0088 331,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-20 432,00-101 645,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)563 323 310,003 744 827,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57998 440,00973 423,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)581 114 317,00891 153,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-115 877,0082 270,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)612 324 870,002 771 404,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)