Účtovný výkaz

FK SLOVAN ŽABOKREKY (IČO: 00317047) vykonala dňa 07.05.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Náklady

Číslo účtu alebo skupinyNákladyČíslo riadku20xx20xx-1
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)191 660,230,0091 660,2373 305,13
Spotreba materiálu253 609,930,0053 609,9336 825,19
Spotreba energie338 050,300,0038 050,3036 479,94
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok40,000,000,000,00
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť50,000,000,000,00
Služby (r. 007 až r. 010)6109 705,590,00109 705,5991 719,35
Opravy a udržiavanie76 693,150,006 693,150,00
Cestovné8407,190,00407,19627,98
Náklady na reprezentáciu9517,720,00517,72484,93
Ostatné služby10102 087,530,00102 087,5390 606,44
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)11330 022,300,00330 022,30272 574,55
Mzdové náklady12240 390,280,00240 390,28197 724,19
Zákonné sociálne poistenie1379 844,940,0079 844,9465 802,05
Ostatné sociálne poistenie14715,480,00715,48710,48
Zákonné sociálne náklady159 071,600,009 071,608 337,83
Ostatné sociálne náklady160,000,000,000,00
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)171 351,360,001 351,361 158,78
Daň z motorových vozidiel180,000,000,000,00
Daň z nehnuteľnosti190,000,000,000,00
Ostatné dane a poplatky201 351,360,001 351,361 158,78
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)2110 124,450,0010 124,4510 699,49
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku220,000,000,000,00
Predaný materiál230,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania2415,420,0015,420,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania250,000,000,000,00
Odpis pohľadávky260,000,000,000,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť2710 105,720,0010 105,7210 699,49
Manká a škody283,310,003,310,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)2958 082,000,0058 082,0055 386,18
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku3058 082,000,0058 082,0055 386,18
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)310,000,000,000,00
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti320,000,000,000,00
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti330,000,000,000,00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti340,000,000,000,00
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti350,000,000,000,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)360,000,000,000,00
Tvorba rezerv z finančnej činnosti370,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti380,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období390,000,000,000,00
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)40669,350,00669,35564,44
Predané cenné papiere a podiely410,000,000,000,00
Úroky420,000,000,000,00
Kurzové straty430,000,000,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov440,000,000,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok450,000,000,000,00
Náklady na derivátové operácie460,000,000,000,00
Ostatné finančné náklady47669,350,00669,35564,44
Manká a škody na finančnom majetku480,000,000,000,00
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)490,000,000,000,00
Škody500,000,000,000,00
Tvorba rezerv510,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne náklady520,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek530,000,000,000,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)546 077,970,006 077,9711 682,11
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií550,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy560,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy570,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom580,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy59675,000,00675,00409,99
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy605 402,970,005 402,9711 272,12
Náklady na ostatné transfery610,000,000,000,00
Náklady z odvodu príjmov620,000,000,000,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov630,000,000,000,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)64607 693,250,00607 693,25517 090,03

Výnosy

Číslo účtu alebo skupinyVýnosy, daň z príjmov a výsledok hospodáreniaČíslo riadku20xx20xx-1
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)657 810,020,007 810,027 983,99
Tržby za vlastné výrobky660,000,000,000,00
Tržby z predaja služieb677 810,020,007 810,027 983,99
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj680,000,000,000,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)690,000,000,000,00
Zmena stavu nedokončenej výroby700,000,000,000,00
Zmena stavu polotovarov710,000,000,000,00
Zmena stavu výrobkov720,000,000,000,00
Zmena stavu zvierat730,000,000,000,00
Aktivácia (r. 075 až r. 078)740,000,000,000,00
Aktivácia materiálu a tovaru750,000,000,000,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb760,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku770,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku780,000,000,000,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)79345 129,390,00345 129,39310 943,11
Daňové a colné výnosy štátu800,000,000,000,00
Daňové výnosy samosprávy81320 786,760,00320 786,76287 677,73
Výnosy z poplatkov8224 342,630,0024 342,6323 265,38
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)8337 387,130,0037 387,1332 360,92
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku848 239,360,008 239,360,00
Tržby z predaja materiálu850,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania860,000,000,000,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania870,000,000,0060,00
Výnosy z odpísaných pohľadávok880,000,000,000,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti8929 147,770,0029 147,7732 300,92
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)900,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)910,000,000,000,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti920,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti930,000,000,000,00
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti940,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti950,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)960,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti970,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti980,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období990,000,000,000,00
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)100304,500,00304,50289,32
Tržby z predaja cenných papierov a podielov1010,000,000,000,00
Úroky102304,500,00304,50289,32
Kurzové zisky1030,000,000,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov1040,000,000,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku1050,000,000,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku1060,000,000,000,00
Výnosy z derivátových operácií1070,000,000,000,00
Ostatné finančné výnosy1080,000,000,000,00
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)1090,000,000,000,00
Náhrady škôd1100,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv1110,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne výnosy1120,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek1130,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)1140,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu1150,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu1160,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy1170,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy1180,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie1190,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie1200,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1210,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1220,000,000,000,00
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov1230,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)124209 632,870,00209 632,87151 248,55
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1250,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1260,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy127192 705,020,00192 705,02138 453,95
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy1288 158,000,008 158,007 709,90
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie1290,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev1300,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1318 019,150,008 019,154 334,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy132750,700,00750,70750,70
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov1330,000,000,000,00
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)134600 263,910,00600 263,91502 825,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)135-7 429,340,00-7 429,34-14 264,14
Splatná daň z príjmov136198,200,00198,2054,74
Dodatočne platená daň z príjmov1370,000,000,000,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)138-7 627,540,00-7 627,54-14 318,88
Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (727)