Účtovný výkaz

AMETYS s.r.o. Košice (IČO: 31662064) vykonala dňa 21.06.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7413 731 951,002 419 887,001 312 064,001 529 867,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 2123 127 364,002 364 159,00763 205,00921 055,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)328 416,0028 416,000,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/5
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/619 630,0019 630,00
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/88 786,008 786,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)113 098 948,002 335 743,00763 205,00921 055,00
Pozemky (031) - /092A/12
Stavby (021) - /081, 092A/13337 278,00151 846,00185 432,00201 682,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/142 761 670,002 183 897,00577 773,00450 398,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/180,00268 975,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 7133599 516,0055 728,00543 788,00602 956,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)3458 433,0058 433,00243 266,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/3535 453,0035 453,0039 803,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36
Výrobky (123) - /194/3711 307,0011 307,00200 827,00
Zvieratá (124) - /195/3850,0050,0050,00
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/3911 623,0011 623,002 586,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)53494 001,0055 728,00438 273,00355 913,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)54434 324,0055 728,00378 596,00284 500,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/57434 324,0055 728,00378 596,00284 500,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/590,006 781,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/6155 224,0055 224,0055 224,00
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/63
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/654 453,004 453,009 408,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 737147 082,0047 082,003 777,00
Peniaze (211, 213, 21X)7210 525,0010 525,001 650,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)7336 557,0036 557,002 127,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)745 071,005 071,005 856,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)765 071,005 071,005 856,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)78

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141791 312 064,001 529 867,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 10080158 904,0078 582,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)816 640,006 640,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)826 640,006 640,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86176 977,00176 977,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 8987332,00332,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)88332,00332,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997-105 368,00-27 486,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99-105 368,00-27 486,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)10080 323,00-77 881,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401011 153 160,001 451 285,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)102247 042,00297 940,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)1030,000,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)11076 000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1142 517,002 200,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115169 606,00296 188,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)117-1 081,00-448,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)122502 031,00620 098,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)123185 257,00159 031,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12413 080,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)126185 257,00145 951,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)13061 420,00137 380,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13135 463,0033 222,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13243 132,0046 995,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133176 759,00243 470,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)135
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 13813618 049,0024 990,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13718 049,0024 990,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139338 028,00314 676,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)14048 010,00193 581,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)145

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)1
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)23 646 692,002 126 636,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)39 801,0015 330,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)43 105 810,001 090 628,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)5699 238,00810 419,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6-183 403,00181 107,00
Aktivácia (účtová skupina 62)75 625,009 279,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)85 003,0017 850,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)94 618,002 023,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26103 521 865,002 176 048,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)117 168,009 063,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)12789 960,00616 544,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13
Služby (účtová skupina 51)141 472 895,00386 427,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)15974 442,00804 745,00
Mzdové náklady (521, 522)16710 199,00583 294,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18235 872,00197 398,00
Sociálne náklady (527, 528)1928 371,0024 053,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)209 564,008 213,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)21223 870,00224 029,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)22223 870,00224 029,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)248 430,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)25
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2635 536,00127 027,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27124 827,00-49 412,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)281 367 048,001 094 729,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44297 925,003 828,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)391,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)411,00
Kurzové zisky (663)422,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)447 924,003 826,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544527 083,0030 698,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4921 787,0025 619,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50
Ostatné nákladové úroky (562A)5121 787,0025 619,00
Kurzové straty (563)524,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)545 296,005 075,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-19 158,00-26 870,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56105 669,00-76 282,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)5725 346,001 599,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)5830 246,003 115,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-4 900,00-1 516,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)6180 323,00-77 881,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)