Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 30.08.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01.

Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)