Účtovný výkaz

Emerson Process Management, s.r.o. (IČO: 31406611) vykonala dňa 28.12.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2015-10 do 2016-09.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74110 549 853,00292 356,0010 257 497,0010 631 724,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 212277 331,00228 635,0048 696,0025 536,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)38 476,008 476,000,000,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/58 476,008 476,000,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)11268 855,00220 159,0048 696,0025 536,00
Pozemky (031) - /092A/12
Stavby (021) - /081, 092A/1352 300,0010 717,0041 583,0019 333,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14169 357,00162 244,007 113,006 203,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/1747 198,0047 198,000,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 713310 248 409,0063 721,0010 184 688,0010 578 527,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)3472 006,0059 420,0012 586,00213 285,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/361 182,001 182,0021 466,00
Výrobky (123) - /194/37
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/3970 824,0059 420,0011 404,00191 819,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)4191 140,0091 140,00108 726,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)420,000,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51492,00492,00658,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)5290 648,0090 648,00108 068,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)5310 085 179,004 301,0010 080 878,0010 255 053,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)54934 554,004 301,00930 253,001 265 530,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/5520 677,0020 677,0015 633,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/57913 877,004 301,00909 576,001 249 897,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/598 859 037,008 859 037,007 413 004,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/63290 994,00290 994,001 574 349,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/65594,00594,002 170,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)660,000,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 737184,0084,001 463,00
Peniaze (211, 213, 21X)7284,0084,001 463,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7424 113,0024 113,0027 661,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)7624 113,0024 113,0027 661,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)78

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417910 257 497,0010 631 724,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100809 431 540,009 096 431,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)816 639,006 639,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)826 639,006 639,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89877 845,007 845,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)887 845,007 845,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99979 081 947,009 266 512,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)989 266 512,009 266 512,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99-184 565,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100335 109,00-184 565,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140101825 957,001 528 593,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)1023 318,003 493,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)1030,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)110
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1143 318,003 493,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)117
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 1201189 378,0012 429,00
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)1209 378,0012 429,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)122674 227,001 378 561,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)123601 844,00918 307,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124142 456,00553 727,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)126459 388,00364 580,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127636,00407 541,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)1317 086,006 533,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)1321 873,006 203,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)13362 788,0039 977,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)135
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136139 034,00134 110,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13738 026,0068 089,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138101 008,0066 021,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1416 700,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1456 700,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)1
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)25 508 446,008 535 517,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)34 221 250,005 266 336,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)4
Tržby z predaja služieb (602, 606)51 285 568,003 265 882,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)91 628,003 299,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26105 045 317,008 573 899,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)112 927 749,005 877 913,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)1267 327,0066 569,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13-8 819,00-14 858,00
Služby (účtová skupina 51)141 121 497,001 605 182,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)15888 610,001 008 153,00
Mzdové náklady (521, 522)16618 649,00715 554,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18217 050,00232 933,00
Sociálne náklady (527, 528)1952 911,0059 666,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)201 477,001 308,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)2112 584,0011 296,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)2212 584,0011 296,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)24
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)251 003,00-9 057,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2633 889,0027 393,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27463 129,00-38 382,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)281 399 064,00997 412,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 4429-2 410,0032 732,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)393 353,003 554,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)413 353,003 554,00
Kurzové zisky (663)42-5 763,0029 178,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54455 016,00210 845,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4961,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50
Ostatné nákladové úroky (562A)5161,00
Kurzové straty (563)521 233,00204 503,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)543 783,006 281,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-7 426,00-178 113,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56455 703,00-216 495,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57120 594,00-31 930,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)58103 174,002 880,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)5917 420,00-34 810,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61335 109,00-184 565,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)