Účtovný výkaz

Adler Slovensko s. r. o. (IČO: 31580319) vykonala dňa 18.03.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7411 307 369,00290 842,001 016 527,00947 298,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 212740 673,00275 961,00464 712,00445 691,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)334 138,0034 138,00215,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/534 138,0034 138,00215,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)11706 535,00241 823,00464 712,00445 476,00
Pozemky (031) - /092A/12344 641,00344 641,00344 641,00
Stavby (021) - /081, 092A/1361 002,0017 993,0043 009,0045 988,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14293 496,00223 830,0069 666,0054 847,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/187 396,007 396,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 7133564 437,0014 881,00549 556,00497 891,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34108 391,00789,00107 602,00111 673,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35456,00456,00393,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36
Výrobky (123) - /194/37
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/39107 935,00789,00107 146,00111 280,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41536,00536,00536,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42536,00536,00536,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45536,00536,00536,00
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)5385 971,0014 092,0071 879,00102 887,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)5475 142,0014 092,0061 050,00102 176,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/5775 142,0014 092,0061 050,00102 176,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/6310 829,0010 829,0054,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/65657,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 7371369 539,00369 539,00282 795,00
Peniaze (211, 213, 21X)72317,00317,002 726,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73369 222,00369 222,00280 069,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)742 259,002 259,003 716,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)762 259,002 259,003 245,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)78471,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141791 016 527,00947 298,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 10080872 839,00808 316,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)817 000,007 000,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)827 000,007 000,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 8987700,00700,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)88700,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89700,00
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92909 664,009 664,00
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)929 664,009 664,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997790 952,00727 013,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98790 952,00727 013,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)10064 523,0063 939,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140101143 688,00138 982,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)10229 353,001 530,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)11026 755,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1142 598,001 530,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)117
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)12119 316,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)12292 768,0087 329,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)12322 565,0014 449,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12622 565,0014 449,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130288,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13121 260,0022 160,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13213 448,0012 912,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)13318 017,0037 638,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)13517 190,00170,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 13813621 567,0017 858,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)1375 560,005 648,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)13816 007,0012 210,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)13912 949,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)145

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)11 712 736,001 663 765,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)21 753 879,001 682 427,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)31 684 089,001 634 009,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)4
Tržby z predaja služieb (602, 606)528 647,0029 756,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)812 011,009 387,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)929 132,009 275,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26101 669 464,001 588 258,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11968 643,00930 565,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)1295 883,0075 566,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13789,00-1 040,00
Služby (účtová skupina 51)14170 652,00159 241,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)15382 707,00378 377,00
Mzdové náklady (521, 522)16242 373,00267 358,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)1711 550,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18105 030,00100 484,00
Sociálne náklady (527, 528)1923 754,0010 535,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)201 743,002 763,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)21-45 959,0031 609,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)2236 656,0031 609,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23-82 615,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)24
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)253 802,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2691 204,0011 177,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)2784 415,0094 169,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)28476 769,00499 433,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442934,0021,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)3933,0021,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)4133,0021,00
Kurzové zisky (663)421,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54452 522,002 052,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)491 744,001 094,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50
Ostatné nákladové úroky (562A)511 744,001 094,00
Kurzové straty (563)5236,001,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)54742,00957,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-2 488,00-2 031,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)5681 927,0092 138,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)5717 404,0028 199,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)5817 404,0028 199,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)6164 523,0063 939,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)