Účtovný výkaz

T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O. (IČO: 35976721) vykonala dňa 31.03.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74178 934 768,0015 892 091,0063 042 677,0058 946 094,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21224 027 193,0015 892 091,008 135 102,007 198 764,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)32 533 534,001 731 745,00801 789,00518 218,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/52 476 249,001 731 745,00744 504,00435 839,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/957 285,0057 285,0082 379,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1121 493 659,0014 160 346,007 333 313,006 680 546,00
Pozemky (031) - /092A/12
Stavby (021) - /081, 092A/133 461 711,001 739 440,001 722 271,001 635 469,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1417 535 279,0012 420 906,005 114 373,004 268 468,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18496 669,00496 669,00776 609,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 713353 622 025,0053 622 025,0050 256 030,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)344 846,004 846,002 745,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/354 846,004 846,002 745,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36
Výrobky (123) - /194/37
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/39
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)414 401 420,004 401 420,004 171 401,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42232,00232,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45232,00232,00
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/511 175 285,001 175 285,001 226 621,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)523 225 903,003 225 903,002 944 780,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)5349 201 550,0049 201 550,0046 080 242,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)5411 906 805,0011 906 805,007 071 859,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/5511 486 907,0011 486 907,005 974 450,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/57419 898,00419 898,001 097 409,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/5935 868 737,0035 868 737,0036 980 031,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/631 387 975,001 387 975,002 001 921,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/6538 033,0038 033,0026 431,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 737114 209,0014 209,001 642,00
Peniaze (211, 213, 21X)7214 209,0014 209,001 642,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)741 285 550,001 285 550,001 491 300,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75179 340,00179 340,00418 414,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)761 106 210,001 106 210,001 072 886,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)78

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417963 042 677,0058 946 094,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 1008035 072 732,0033 995 316,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)81258 581,00258 581,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)82258 581,00258 581,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 898725 858,0025 858,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)8825 858,0025 858,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 999726 472 380,0026 472 380,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)9826 472 380,0026 472 380,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)1008 315 913,007 238 497,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 14010127 469 706,0024 239 857,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)102769 107,00418 112,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103922,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106922,00
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)110
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)114768 185,00418 112,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)117
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118778 607,00641 087,00
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120778 607,00641 087,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)12212 050 765,0010 240 427,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1235 003 940,003 944 853,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124386 262,00341 918,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1264 617 678,003 602 935,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)1313 873 110,003 440 267,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)1322 545 111,002 295 555,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133620 587,00551 905,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1358 017,007 847,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 13813613 871 227,0012 940 231,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)1371 310 027,001 136 953,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)13812 561 200,0011 803 278,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141500 239,00710 921,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144305 576,00411 301,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)145194 663,00299 620,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)1138 784 632,00126 763 202,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)2138 784 518,00126 763 324,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)3
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)4
Tržby z predaja služieb (602, 606)5135 647 668,00123 089 676,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8202 840,00300 394,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)92 934 010,003 373 254,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 2610128 000 990,00117 394 004,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)121 454 879,001 475 083,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13
Služby (účtová skupina 51)1423 334 940,0020 714 177,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)15100 424 032,0088 974 412,00
Mzdové náklady (521, 522)1672 404 201,0064 085 431,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)1824 880 252,0022 162 117,00
Sociálne náklady (527, 528)193 139 579,002 726 864,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)2015 525,0016 185,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)212 335 321,003 020 270,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)222 335 321,002 480 665,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23539 605,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)24156 323,002 289 028,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)25-4 858,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)26279 970,00909 707,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)2710 783 528,009 369 320,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)28110 857 849,00100 900 416,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442952 288,0089 816,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)39114,00122,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)41114,00122,00
Kurzové zisky (663)4252 174,0089 694,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 5445148 114,00166 850,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)49
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50
Ostatné nákladové úroky (562A)51
Kurzové straty (563)52104 984,00110 762,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)5443 130,0056 088,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-95 826,00-77 034,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)5610 687 702,009 292 286,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)572 371 789,002 053 789,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)582 652 912,002 853 720,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-281 123,00-799 931,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)618 315 913,007 238 497,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)