Účtovný výkaz

OTIS Výťahy, s.r.o. (IČO: 35683929) vykonala dňa 31.03.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7414 653 931,00653 266,004 000 665,004 292 358,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 212245 567,00111 176,00134 391,0016 294,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)318 527,0017 174,001 353,001 976,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/518 527,0017 174,001 353,001 976,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)11117 040,0094 002,0023 038,0014 318,00
Pozemky (031) - /092A/12
Stavby (021) - /081, 092A/13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14117 040,0094 002,0023 038,0014 318,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21110 000,00110 000,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31110 000,00110 000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71334 394 535,00542 090,003 852 445,004 242 262,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34485 354,0043 184,00442 170,00322 557,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35485 354,0043 184,00442 170,00322 557,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36
Výrobky (123) - /194/37
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/39
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41275 585,00275 585,00224 333,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42109 805,00109 805,00109 594,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45109 805,00109 805,00109 594,00
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52165 780,00165 780,00114 739,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)532 639 597,00498 906,002 140 691,002 439 240,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)542 569 828,00498 906,002 070 922,001 896 514,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/572 569 828,00498 906,002 070 922,001 896 514,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58524 565,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/5968 001,0068 001,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/6316 309,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)6484,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/651 768,001 768,001 768,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 7371993 999,00993 999,001 256 132,00
Peniaze (211, 213, 21X)724 959,004 959,003 331,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73989 040,00989 040,001 252 801,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7413 829,0013 829,0033 802,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)763 179,003 179,005 302,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)7810 650,0010 650,0028 500,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141794 000 665,004 292 358,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100801 580 168,001 201 671,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)81721 968,00721 968,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)82721 968,00721 968,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 898774 491,0074 491,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)8874 491,0074 491,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997405 212,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98405 212,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100378 497,00405 212,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401012 420 105,003 086 101,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)10218 831,0014 851,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)110
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)11418 831,0014 851,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)117
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118151 086,00119 097,00
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120151 086,00119 097,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1222 048 219,002 719 121,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1231 381 185,001 961 425,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124567 295,00791 175,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)126813 890,001 170 250,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127335 409,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128505 027,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13179 848,0075 507,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13251 954,0049 863,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133199 192,00126 962,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134497,00
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)135134,00337,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136201 969,00233 032,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13742 646,0047 821,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138159 323,00185 211,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141392,004 586,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)145392,004 586,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)111 869 918,0012 204 422,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)211 858 200,0012 204 332,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)3
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)4
Tržby z predaja služieb (602, 606)511 847 277,0012 198 693,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8177,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)910 923,005 462,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261011 345 385,0011 678 921,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)124 666 420,005 847 766,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13-7 126,0021 884,00
Služby (účtová skupina 51)144 181 027,003 575 467,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)151 705 814,001 770 501,00
Mzdové náklady (521, 522)161 224 237,001 273 870,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18439 995,00455 796,00
Sociálne náklady (527, 528)1941 582,0040 835,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)203 838,004 410,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)212 797,004 171,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)222 797,004 171,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)24
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)2568 035,00806,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)26724 580,00453 916,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27512 815,00525 411,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)283 006 956,002 753 576,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442917 693,0051 722,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)3962,0090,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)4014,00
Ostatné výnosové úroky (662A)4148,0090,00
Kurzové zisky (663)422 681,004 297,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)4390,008 718,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)4414 860,0038 617,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544510 099,0028 857,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4938,00671,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)5038,00671,00
Ostatné nákladové úroky (562A)51
Kurzové straty (563)522 134,0016 337,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)532 831,007 967,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)545 096,003 882,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)557 594,0022 865,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56520 409,00548 276,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57141 912,00143 064,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)58192 953,00141 274,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-51 041,001 790,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61378 497,00405 212,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)