Účtovný výkaz

FK SLOVAN ŽABOKREKY (IČO: 00317047) vykonala dňa 31.03.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Náklady

Číslo účtu alebo skupinyNákladyČíslo riadku20xx20xx-1
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)172 992,280,0072 992,2891 660,23
Spotreba materiálu249 924,690,0049 924,6953 609,93
Spotreba energie323 067,590,0023 067,5938 050,30
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok40,000,000,000,00
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť50,000,000,000,00
Služby (r. 007 až r. 010)6131 154,050,00131 154,05109 705,59
Opravy a udržiavanie734 622,300,0034 622,306 693,15
Cestovné8862,780,00862,78407,19
Náklady na reprezentáciu9339,960,00339,96517,72
Ostatné služby1095 329,010,0095 329,01102 087,53
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)11359 287,690,00359 287,69330 022,30
Mzdové náklady12261 753,510,00261 753,51240 390,28
Zákonné sociálne poistenie1386 108,980,0086 108,9879 844,94
Ostatné sociálne poistenie14690,560,00690,56715,48
Zákonné sociálne náklady1510 734,640,0010 734,649 071,60
Ostatné sociálne náklady160,000,000,000,00
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)171 139,450,001 139,451 351,36
Daň z motorových vozidiel180,000,000,000,00
Daň z nehnuteľnosti190,000,000,000,00
Ostatné dane a poplatky201 139,450,001 139,451 351,36
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)2113 591,990,0013 591,9910 124,45
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku22281,200,00281,200,00
Predaný materiál230,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania2457,640,0057,6415,42
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania250,000,000,000,00
Odpis pohľadávky260,000,000,000,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť2713 253,150,0013 253,1510 105,72
Manká a škody280,000,000,003,31
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)2962 299,920,0062 299,9258 082,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku3060 899,920,0060 899,9258 082,00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)311 400,000,001 400,000,00
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti320,000,000,000,00
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti331 400,000,001 400,000,00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti340,000,000,000,00
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti350,000,000,000,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)360,000,000,000,00
Tvorba rezerv z finančnej činnosti370,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti380,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období390,000,000,000,00
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)401 473,540,001 473,54669,35
Predané cenné papiere a podiely410,000,000,000,00
Úroky420,000,000,000,00
Kurzové straty430,000,000,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov440,000,000,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok450,000,000,000,00
Náklady na derivátové operácie460,000,000,000,00
Ostatné finančné náklady471 473,540,001 473,54669,35
Manká a škody na finančnom majetku480,000,000,000,00
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)490,000,000,000,00
Škody500,000,000,000,00
Tvorba rezerv510,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne náklady520,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek530,000,000,000,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)5413 091,400,0013 091,406 077,97
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií550,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy560,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy570,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom580,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy591 009,360,001 009,36675,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy6012 082,040,0012 082,045 402,97
Náklady na ostatné transfery610,000,000,000,00
Náklady z odvodu príjmov620,000,000,000,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov630,000,000,000,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)64655 030,320,00655 030,32607 693,25

Výnosy

Číslo účtu alebo skupinyVýnosy, daň z príjmov a výsledok hospodáreniaČíslo riadku20xx20xx-1
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)659 965,870,009 965,877 810,02
Tržby za vlastné výrobky660,000,000,000,00
Tržby z predaja služieb679 965,870,009 965,877 810,02
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj680,000,000,000,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)690,000,000,000,00
Zmena stavu nedokončenej výroby700,000,000,000,00
Zmena stavu polotovarov710,000,000,000,00
Zmena stavu výrobkov720,000,000,000,00
Zmena stavu zvierat730,000,000,000,00
Aktivácia (r. 075 až r. 078)740,000,000,000,00
Aktivácia materiálu a tovaru750,000,000,000,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb760,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku770,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku780,000,000,000,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)79392 469,820,00392 469,82345 129,39
Daňové a colné výnosy štátu800,000,000,000,00
Daňové výnosy samosprávy81369 233,690,00369 233,69320 786,76
Výnosy z poplatkov8223 236,130,0023 236,1324 342,63
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)8323 613,200,0023 613,2037 387,13
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku84960,640,00960,648 239,36
Tržby z predaja materiálu850,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania860,000,000,000,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania87493,340,00493,340,00
Výnosy z odpísaných pohľadávok880,000,000,000,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti8922 159,220,0022 159,2229 147,77
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)900,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)910,000,000,000,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti920,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti930,000,000,000,00
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti940,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti950,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)960,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti970,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti980,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období990,000,000,000,00
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)100107,500,00107,50304,50
Tržby z predaja cenných papierov a podielov1010,000,000,000,00
Úroky102107,500,00107,50304,50
Kurzové zisky1030,000,000,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov1040,000,000,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku1050,000,000,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku1060,000,000,000,00
Výnosy z derivátových operácií1070,000,000,000,00
Ostatné finančné výnosy1080,000,000,000,00
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)1090,000,000,000,00
Náhrady škôd1100,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv1110,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne výnosy1120,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek1130,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)1140,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu1150,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu1160,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy1170,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy1180,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie1190,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie1200,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1210,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1220,000,000,000,00
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov1230,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)124206 317,380,00206 317,38209 632,87
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1250,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1260,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy127179 230,860,00179 230,86192 705,02
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy12811 103,190,0011 103,198 158,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie1290,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev1300,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy13114 932,750,0014 932,758 019,15
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1321 050,580,001 050,58750,70
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov1330,000,000,000,00
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)134632 473,770,00632 473,77600 263,91
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)135-22 556,550,00-22 556,55-7 429,34
Splatná daň z príjmov136277,570,00277,57198,20
Dodatočne platená daň z príjmov1370,000,000,000,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)138-22 834,120,00-22 834,12-7 627,54
Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (727)