Účtovný výkaz

SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. (IČO: 36807702) vykonala dňa 01.07.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74129 369 794,0010 080 850,0019 288 944,0017 752 043,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21215 451 975,007 038 147,008 413 828,006 325 221,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)315 390 431,006 990 589,008 399 842,006 324 133,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/59 269,002 575,006 694,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/69 247,002 055,007 192,00
Goodwill (015) - /075, 091A/715 317 235,006 931 279,008 385 956,006 324 133,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/954 680,0054 680,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1161 544,0047 558,0013 986,001 088,00
Pozemky (031) - /092A/12
Stavby (021) - /081, 092A/13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1461 544,0047 558,0013 986,001 088,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 713313 191 288,003 042 703,0010 148 585,0011 367 357,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36
Výrobky (123) - /194/37
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/39
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41530 619,00530 619,00542 024,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52530 619,00530 619,00542 024,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)5312 012 502,003 042 703,008 969 799,008 510 759,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)547 714 875,003 042 703,004 672 172,004 497 537,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55230 735,00230 735,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/577 484 140,003 042 703,004 441 437,004 497 537,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61374 327,00374 327,00272 967,00
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/63
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/653 923 300,003 923 300,003 740 255,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 7371648 167,00648 167,002 314 574,00
Peniaze (211, 213, 21X)72672,00672,00928,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73647 495,00647 495,002 313 646,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)74726 531,00726 531,0059 465,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)76681 683,00681 683,0057 588,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)7844 848,0044 848,001 877,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417919 288 944,0017 752 043,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100801 493 010,001 661 378,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)816 640,006 640,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)826 640,006 640,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)862 500 000,002 500 000,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89871 961,001 961,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)881 961,001 961,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997-847 223,00-1 546 467,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)983 321 852,002 622 608,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99-4 169 075,00-4 169 075,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100-168 368,00699 244,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 14010117 355 609,0015 893 333,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)10213 278,007 488,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1104 809,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1148 469,007 488,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)117
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)12216 985 144,0014 869 419,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)12316 628 066,0014 595 941,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1243 110 858,002 879 097,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12613 517 208,0011 716 844,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)13069,0069,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)1319 062,009 374,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)1325 621,005 935,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133332 478,00257 899,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1359 848,00201,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136131 208,0015 810,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)137131 208,0015 810,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140225 979,001 000 616,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141440 325,00197 332,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143440 325,00197 332,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)145

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)185 172 112,0066 073 399,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)286 212 674,0066 257 776,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)384 771 550,0065 173 361,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)4
Tržby z predaja služieb (602, 606)5400 562,00900 038,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)91 040 562,00184 377,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261085 471 567,0065 479 687,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)1174 648 631,0057 224 294,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)12107 817,00153 630,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13
Služby (účtová skupina 51)146 010 816,005 626 390,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)15236 228,00191 716,00
Mzdové náklady (521, 522)16154 777,00135 980,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)1853 992,0047 327,00
Sociálne náklady (527, 528)1927 459,008 409,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)2044 275,0078 780,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)212 199 832,001 582 079,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)222 199 832,001 582 079,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)24
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)25768 918,00-574 907,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)261 455 050,001 197 705,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27741 107,00778 089,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)284 404 848,003 069 085,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44291 258,0037 892,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)39686,0026 818,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40686,0026 818,00
Ostatné výnosové úroky (662A)41
Kurzové zisky (663)42572,0011 074,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 5445545 483,00538 425,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4976 316,0082 272,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)5075 921,0082 272,00
Ostatné nákladové úroky (562A)51395,00
Kurzové straty (563)526 384,0053 625,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)54462 783,00402 528,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-544 225,00-500 533,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56196 882,00277 556,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57365 250,00-421 688,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)58353 845,00120 336,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)5911 405,00-542 024,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61-168 368,00699 244,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)