Účtovný výkaz

ADOS-BH, s.r.o. (IČO: 36857408) vykonala dňa 27.02.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14146 405,0025 879,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09223 584,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/3
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)423 584,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/5
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/623 584,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/7
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/8
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)9
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/10
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/11
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)12
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/13
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 211422 821,0025 879,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/15
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A16
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)1712 628,0013 539,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/1812 395,0013 528,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/19
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/20233,0011,00
Finančný majetok r. 22 + r. 232110 193,0012 340,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)2210 193,0012 340,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/23

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 342446 405,0025 879,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 332516 842,0010 585,00
Základné imanie r. 27 + r. 28266 639,006 639,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)276 639,006 639,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)28
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)29
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30680,00680,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)31
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)323 266,004 163,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)336 257,00-897,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 453429 563,0015 294,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)35272,00164,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)36
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)37
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)3827 780,008 089,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)391 431,00208,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)403 261,003 646,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)411 159,001 135,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)4221 929,003 100,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)431 511,007 041,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)44
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)45

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)190 891,0091 961,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)2
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)390 891,0087 538,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)4
Aktivácia (účtová skupina 62)5
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)6
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)74 423,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)883 889,0092 232,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)9
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)104 715,002 576,00
Služby (účtová skupina 51)1139 332,0034 870,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)1238 819,0054 128,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)13515,00427,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)14334,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)15
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)16
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)17174,00231,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)187 002,00-271,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)1946 844,0050 092,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)20
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)21
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)22
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)23
Výnosové úroky (662)24
Kurzové zisky (663)25
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)26
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)27152,00146,00
Predané cenné papiere a podiely (561)28
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)29
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)30
Nákladové úroky (562)31
Kurzové straty (563)32
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)33152,00146,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-152,00-146,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)356 850,00-417,00
Daň z príjmov (591, 595)36593,00480,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)37
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)386 257,00-897,00
Šablóna výkazu: Úč MUJ (687)