Účtovný výkaz

Rozhlas a televízia Slovenska (IČO: 47232480) vykonala dňa 29.03.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč NUJ pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

Strana aktív

Strana aktívč.r.Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
BruttoKorekciaNettoNetto
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 0211174 168 138,82133 734 591,5740 433 547,2542 511 738,96
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 00824 801 708,243 748 633,251 053 074,991 262 230,89
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)30,000,000,000,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)44 751 493,263 709 931,271 041 561,991 250 717,89
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)538 701,9838 701,980,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)60,000,000,000,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)711 513,000,0011 513,0011 513,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)80,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 0209168 654 226,84129 565 059,4339 089 167,4140 958 203,22
Pozemky (031)109 505 116,000,009 505 116,009 505 116,00
Umelecké diela a zbierky (032)1148 666,600,0048 666,6048 666,60
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)1272 533 255,7155 324 161,4317 209 094,2818 874 692,86
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)1379 914 537,1769 242 370,5110 672 166,6611 826 580,97
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)146 376 545,064 944 011,141 432 533,92415 686,24
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)160,000,000,000,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)17454,09454,090,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)180,000,000,000,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)19275 652,2154 062,26221 589,95287 040,55
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)200,000,000,00420,00
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 02821712 203,74420 898,89291 304,85291 304,85
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)22702 537,67420 898,89281 638,78281 638,78
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)239 666,070,009 666,079 666,07
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)240,000,000,000,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ250,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)260,000,000,000,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)270,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)280,000,000,000,00
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 0512925 810 746,903 398 688,8822 412 058,0224 345 135,17
Zásoby r. 031 až r. 03630229 517,86159 519,4569 998,41128 685,11
Materiál (112 + 119) - 19131207 668,72159 519,4548 149,27106 657,05
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)320,000,000,000,00
Výrobky (123 - 194)3319 980,390,0019 980,3920 462,67
Zvieratá (124 - 195)340,000,000,000,00
Tovar (132 + 139) - 196351 868,750,001 868,751 565,39
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)360,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041370,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ380,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)390,000,000,000,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)400,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ410,000,000,000,00
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050425 292 936,683 239 169,432 053 767,251 143 007,21
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ435 166 310,803 229 086,961 937 223,841 122 519,85
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)4498 599,86754,6897 845,189 675,46
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)450,000,000,000,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)460,000,000,000,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)477 792,710,007 792,710,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)480,000,000,000,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)490,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ5020 233,319 327,7910 905,5210 811,90
Finančné účty r. 052 až r. 0565120 288 292,360,0020 288 292,3623 073 442,85
Pokladnica (211 + 213)5230 803,700,0030 803,7013 699,12
Bankové účty (221 AÚ + 261)5320 257 488,660,0020 257 488,6623 059 743,73
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)540,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ550,000,000,000,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)560,000,000,000,00
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059577 257 532,240,007 257 532,245 127 623,80
Náklady budúcich období (381)587 252 325,140,007 252 325,145 112 222,32
Príjmy budúcich období (385)595 207,100,005 207,1015 401,48
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 05760207 236 417,96137 133 280,4570 103 137,5171 984 497,93

Strana pasív

Strana pasívč.r.Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 0736132 751 915,0834 412 291,80
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 0676266 724 549,6766 724 549,67
Základné imanie (411)6366 724 549,6766 724 549,67
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)640,000,00
Fond reprodukcie (413)650,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)660,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)670,000,00
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 07168768 936,41768 936,41
Rezervný fond (421)69768 936,41768 936,41
Fondy tvorené zo zisku (423)700,000,00
Ostatné fondy (427)710,000,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)72-33 081 194,28-24 779 577,63
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)73-1 660 376,72-8 301 616,65
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 0977424 530 214,0925 097 238,46
Rezervy r. 076 až r. 0787515 750 492,4416 023 444,08
Rezervy zákonné (451AÚ)760,000,00
Ostatné rezervy (459AÚ)7713 971 861,0014 821 271,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)781 778 631,441 202 173,08
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 08679131 651,6553 056,45
Záväzky zo sociálneho fondu (472)8066 051,6551 056,45
Vydané dlhopisy (473)810,000,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)820,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475)830,000,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)8465 600,002 000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)850,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)860,000,00
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096878 647 602,089 020 448,40
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323885 283 955,755 627 858,43
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)891 239 230,391 166 992,80
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)901 268 956,181 237 905,09
Daňové záväzky (341 až 345)91572 178,50600 250,31
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)920,00743,71
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)930,000,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)940,000,00
Spojovací účet pri združení (396)950,000,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)96283 281,26386 698,06
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 10097467,92289,53
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)980,000,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)99467,92289,53
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)1000,000,00
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 10310112 821 008,3412 474 967,67
Výdavky budúcich období (383)1020,000,00
Výnosy budúcich období (384)10312 821 008,3412 474 967,67
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.10110470 103 137,5171 984 497,93

Náklady

Číslo účtuNákladyČíslo riadkuČinnosťBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovanáPodnikateľská zdaňovanáSpolu
Spotreba materiálu11 433 080,50100 252,871 533 333,371 997 107,74
Spotreba energie22 551 660,63179 140,562 730 801,192 862 377,87
Predaný tovar37 627,54535,498 163,038 931,65
Opravy a udržiavanie4988 639,2569 338,891 057 978,14923 823,14
Cestovné5739 030,7551 871,99790 902,74981 808,89
Náklady na reprezentáciu6114 750,938 006,32122 757,25139 243,82
Ostatné služby764 384 375,534 298 220,1968 682 595,7273 761 660,84
Mzdové náklady820 823 362,271 429 091,2222 252 453,4921 398 250,26
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie97 259 374,11498 545,327 757 919,437 289 548,84
Ostatné sociálne poistenie1053 863,163 781,4957 644,6556 921,96
Zákonné sociálne náklady11988 415,6469 239,451 057 655,09882 090,38
Ostatné sociálne náklady120,000,000,000,00
Daň z motorových vozidiel130,00177,60177,60177,60
Daň z nehnuteľností14464 504,1732 610,74497 114,91431 874,51
Ostatné dane a poplatky15257 478,5313 311,84270 790,37292 299,25
Zmluvné pokuty a penále1631 724,702 227,2533 951,95-560,29
Ostatné pokuty a penále177 984,45560,558 545,005 319,00
Odpísanie pohľadávky18563,7639,58603,3479,46
Úroky190,000,000,000,00
Kurzové straty2031 963,412 244,0134 207,4231 413,33
Dary210,000,000,000,00
Osobitné náklady220,000,000,000,00
Manká a škody23499,9035,10535,001 073,99
Iné ostatné náklady242 969 417,57208 010,203 177 427,774 430 160,37
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku258 364 867,39236 694,558 601 561,948 092 409,91
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku260,000,000,00269 528,17
Predané cenné papiere270,000,000,000,00
Predaný materiál280,000,000,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok290,000,000,000,00
Tvorba fondov300,000,000,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov310,000,000,000,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek3257 680,594 049,4961 730,0867 105,55
Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek330,000,000,000,00
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám340,000,000,000,00
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám350,000,000,000,00
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám360,000,000,000,00
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky370,000,000,000,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 3738111 530 864,787 207 984,70118 738 849,48123 922 646,24

Výnosy

Číslo účtuVýnosyČíslo riadkuČinnosťBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovanáPodnikateľská zdaňovanáSpolu
Tržby za vlastné výrobky390,0012 794,8912 794,8911 535,63
Tržby z predaja služieb400,007 570 587,517 570 587,517 153 126,07
Tržby za predaný tovar410,009 923,899 923,8911 404,87
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby420,000,000,000,00
Zmena stavu zásob polotovarov430,000,000,000,00
Zmena stavu zásob výrobkov440,00860,88860,882 886,38
Zmena stavu zásob zvierat450,000,000,000,00
Aktivácia materiálu a tovaru460,000,000,000,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb470,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku480,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku490,000,000,000,00
Zmluvné pokuty a penále500,001 744,681 744,68886,35
Ostatné pokuty a penále510,0084,0084,0094,62
Platby za odpísané pohľadávky5237,371 385,941 423,31559,98
Úroky530,0011 577,9511 577,9511 785,55
Kurzové zisky540,0011 494,7111 494,714 959,84
Prijaté dary550,0016 089,6916 089,6916 089,69
Osobitné výnosy560,000,000,000,00
Zákonné poplatky5780 982 203,460,0080 982 203,4678 275 541,67
Iné ostatné výnosy5818 947,7094 553,98113 501,68110 849,11
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku590,0015 895,8515 895,851 195 112,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku600,000,000,000,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov610,000,000,000,00
Tržby z predaja materiálu620,000,000,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku630,000,000,000,00
Výnosy z použitia fondu640,000,000,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov650,000,000,000,00
Výnosy z nájmu majetku660,000,000,000,00
Prijaté príspevky od organizačných zložiek670,000,000,000,00
Prijaté príspevky od iných organizácií680,000,000,000,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb690,000,000,000,00
Prijaté členské príspevky700,000,000,000,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane710,000,000,000,00
Prijaté príspevky z verejných zbierok720,000,000,000,00
Dotácie7328 333 389,150,0028 333 389,1528 935 770,58
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 7374109 334 577,687 746 993,97117 081 571,65115 730 602,34
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 3875-2 196 287,10539 009,27-1 657 277,83-8 192 043,90
Daň z príjmov760,003 098,893 098,89109 572,75
Dodatočné odvody dane z príjmov770,000,000,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)78-2 196 287,10535 910,38-1 660 376,72-8 301 616,65
Šablóna výkazu: Úč NUJ (385)