Účtovný výkaz

FK SLOVAN ŽABOKREKY (IČO: 00317047) vykonala dňa 02.05.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

Náklady

Číslo účtu alebo skupinyNákladyČíslo riadku20xx20xx-1
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)194 652,6194 652,6172 992,28
Spotreba materiálu265 445,7165 445,7149 924,69
Spotreba energie329 206,9029 206,9023 067,59
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok4
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť5
Služby (r. 007 až r. 010)693 798,8893 798,88131 154,05
Opravy a udržiavanie711 595,9511 595,9534 622,30
Cestovné81 199,301 199,30862,78
Náklady na reprezentáciu9386,45386,45339,96
Ostatné služby1080 617,1880 617,1895 329,01
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)11375 869,27375 869,27359 287,69
Mzdové náklady12272 661,95272 661,95261 753,51
Zákonné sociálne poistenie1390 938,2490 938,2486 108,98
Ostatné sociálne poistenie14630,80630,80690,56
Zákonné sociálne náklady1511 638,2811 638,2810 734,64
Ostatné sociálne náklady16
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)171 227,131 227,131 139,45
Daň z motorových vozidiel18
Daň z nehnuteľnosti19
Ostatné dane a poplatky201 227,131 227,131 139,45
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)2116 895,5616 895,5613 591,99
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku221 229,601 229,60281,20
Predaný materiál23
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania2457,64
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania25
Odpis pohľadávky26
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť2715 665,9615 665,9613 253,15
Manká a škody28
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)2970 669,6270 669,6262 299,92
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku3070 669,6270 669,6260 899,92
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)311 400,00
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti32
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti331 400,00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti34
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti35
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)36
Tvorba rezerv z finančnej činnosti37
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti38
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období39
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)40520,14520,141 473,54
Predané cenné papiere a podiely41
Úroky42
Kurzové straty43
Náklady na precenenie cenných papierov44
Náklady na krátkodobý finančný majetok45
Náklady na derivátové operácie46
Ostatné finančné náklady47520,14520,141 473,54
Manká a škody na finančnom majetku48
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)49
Škody50
Tvorba rezerv51
Ostatné mimoriadne náklady52
Tvorba opravných položiek53
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)5413 500,0013 500,0013 091,40
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií55
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy56
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy57
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom58
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy591 320,001 320,001 009,36
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy6012 180,0012 180,0012 082,04
Náklady na ostatné transfery61
Náklady z odvodu príjmov62
Náklady z budúceho odvodu príjmov63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)64667 133,21667 133,21655 030,32

Výnosy

Číslo účtu alebo skupinyVýnosy, daň z príjmov a výsledok hospodáreniaČíslo riadku20xx20xx-1
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)6510 635,7510 635,759 965,87
Tržby za vlastné výrobky66
Tržby z predaja služieb6710 635,7510 635,759 965,87
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj68
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)69
Zmena stavu nedokončenej výroby70
Zmena stavu polotovarov71
Zmena stavu výrobkov72
Zmena stavu zvierat73
Aktivácia (r. 075 až r. 078)74
Aktivácia materiálu a tovaru75
Aktivácia vnútroorganizačných služieb76
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku77
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku78
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)79407 132,01407 132,01392 469,82
Daňové a colné výnosy štátu80
Daňové výnosy samosprávy81382 162,29382 162,29369 233,69
Výnosy z poplatkov8224 969,7224 969,7223 236,13
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)8324 791,7724 791,7723 613,20
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku841 229,601 229,60960,64
Tržby z predaja materiálu85
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania86
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania87400,00400,00493,34
Výnosy z odpísaných pohľadávok88
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti8923 162,1723 162,1722 159,22
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)90
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)91
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti92
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti93
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti94
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti95
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)96
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti97
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti98
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období99
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)10073,3273,32107,50
Tržby z predaja cenných papierov a podielov101
Úroky10273,3273,32107,50
Kurzové zisky103
Výnosy z precenenia cenných papierov104
Výnosy z dlhodobého finančného majetku105
Výnosy z krátkodobého finančného majetku106
Výnosy z derivátových operácií107
Ostatné finančné výnosy108
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)109
Náhrady škôd110
Zúčtovanie rezerv111
Ostatné mimoriadne výnosy112
Zúčtovanie opravných položiek113
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)114
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu115
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu116
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy117
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy118
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie119
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie120
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy121
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy122
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov123
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)124201 035,42201 035,42206 317,38
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom125
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom126
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy127171 922,85171 922,85179 230,86
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy12817 627,1117 627,1111 103,19
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie129
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev130
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy13111 485,4611 485,4614 932,75
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1321 050,58
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov133
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)134643 668,27643 668,27632 473,77
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)135-23 464,94-23 464,94-22 556,55
Splatná daň z príjmov13652,5852,58277,57
Dodatočne platená daň z príjmov137
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)138-23 517,52-23 517,52-22 834,12
Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (727)