Účtovný výkaz

FK SLOVAN ŽABOKREKY (IČO: 00317047) vykonala dňa 02.05.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadku20xx20xx-1
BruttoKorekciaNettoNetto
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 11412 002 634,05889 511,781 113 122,27976 114,71
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 02421 901 913,12889 511,781 012 401,34875 010,93
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)39 162,002 632,836 529,178 056,17
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)4
Softvér (013) - (073+091AÚ)5
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)6
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)89 162,002 632,836 529,178 056,17
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)111 631 063,11886 878,95744 184,16592 927,68
Pozemky (031) - (092AÚ)12135 301,08135 301,08133 413,83
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)13
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)14
Stavby (021) - (081+092AÚ)151 340 258,58832 187,67508 070,91435 586,98
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)1631 518,1430 516,021 002,121 485,48
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)17113 223,3124 175,2689 048,0512 678,29
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)18
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)19
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)20
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)21
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)2210 762,0010 762,009 763,10
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)23
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)24261 688,01261 688,01274 027,08
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)25
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)26
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)27261 688,01261 688,01241 988,29
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)28
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)29
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)30
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)31
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)3232 038,79
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 1043394 656,2394 656,2392 685,55
Zásoby súčet (r. 035 až 039)34
Materiál (112 + 119) - (191)35
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)36
Výrobky (123) - (194)37
Zvieratá (124) - (195)38
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)39
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)40
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)41
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)42
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)43
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)44
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)45
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)46
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)47
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)48485,26485,261 776,32
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)49
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)50
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)51
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)521 679,78
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)53485,26485,2696,54
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)54
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)55
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)56
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)57
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)58
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)59
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)606 420,586 420,587 099,04
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)61
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)62
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)63
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)64
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)65
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)66
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)67
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)683 272,833 272,833 698,01
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)693 147,753 147,753 401,03
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)70
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)71
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)72
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)73
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)74
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)75
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)76
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)77
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)78
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)79
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)80
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)81
Spojovací účet pri združení (396AÚ)82
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)83
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)84
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)8587 750,3987 750,3983 810,19
Pokladnica (211)865 310,365 310,363 708,51
Ceniny (213)87765,00765,003 233,40
Bankové účty (221AÚ +/- 261)8871 197,9671 197,9676 868,28
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)8910 477,0710 477,07
Výdavkový rozpočtový účet (222)90
Príjmový rozpočtový účet (223)91
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)92
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)93
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)94
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)95
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)96
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)97
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)98
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)99
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)100
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)101
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)102
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)103
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)104
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)105
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)106
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)107
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)108
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)109
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)1106 064,706 064,708 418,23
Náklady budúcich období (381)1116 064,706 064,708 418,23
Komplexné náklady budúcich období (382)112
Príjmy budúcich období (385)113
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)114

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadku20xx20xx-1
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 1831151 113 122,27976 114,71
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123116766 948,41789 792,11
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)117
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)118
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)119
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)120
Zákonný rezervný fond (421)121
Ostatné fondy (427)122
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)123766 948,41789 792,11
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)124790 465,93812 626,23
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)125-23 517,52-22 834,12
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 17312691 580,9251 439,69
Rezervy súčet (r. 128 až 131)1271 400,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)128
Ostatné rezervy (459AÚ)129
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)1301 400,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)131
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)1323 339,257 705,22
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)133
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)134
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)135
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)136
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)1373 339,257 705,22
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)138
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)139
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)14014 419,855 278,38
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)1418 868,50
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)142
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)143
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1445 159,224 248,96
Záväzky z nájmu (474AÚ)145
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)146
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)147
Predané opcie (377AÚ)148
Iné záväzky (379AÚ)149392,131 029,42
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)150
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)15173 821,8237 056,09
Dodávatelia (321)15243 257,214 036,13
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)153
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)154
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)155838,50
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)1561 646,85571,15
Záväzky z nájmu (474AÚ)157
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)158
Predané opcie (377AÚ)159
Iné záväzky (379AÚ)160
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)161
Záväzky voči združeniu (368)162
Zamestnanci (331)16316 233,7015 817,50
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)164
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)1659 675,559 446,37
Daň z príjmov (341)16688,00
Ostatné priame dane (342)1671 935,161 820,64
Daň z pridanej hodnoty (343)168
Ostatné dane a poplatky (345)169
Spojovací účet pri združení (396AÚ)170
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)171
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)1721 073,354 437,80
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)173
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)174
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)175
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)176
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)177
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)178
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)179
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)180254 592,94134 882,91
Výdavky budúcich období (383)181
Výnosy budúcich období (384)182254 592,94134 882,91
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)183
Šablóna výkazu: Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 (690)