Účtovný výkaz

JUENG services k.s. (IČO: 50781715) vykonala dňa 01.08.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2017-02 do 2018-01.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14116 403,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/3
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/5
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/7
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/8
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)9
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/10
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/11
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)12
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/13
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 211416 403,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/15
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A16
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)1714 490,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/181 502,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/19
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/2012 988,00
Finančný majetok r. 22 + r. 23211 913,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)221 913,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/23

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 342416 403,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 3325-2 962,00
Základné imanie r. 27 + r. 2826250,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)27250,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)28
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)29
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)31
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)32
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33-3 212,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 453419 365,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)35
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)36
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)37
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)3818 565,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)396 975,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)40
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)415 357,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)426 233,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)43800,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)44
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)45

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)171 830,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)2
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)371 830,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)4
Aktivácia (účtová skupina 62)5
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)6
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)7
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)874 686,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)9495,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)10308,00
Služby (účtová skupina 51)1173 786,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)12
Dane a poplatky (účtová skupina 53)13
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)14
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)15
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)16
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)1797,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18-2 856,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)19-2 759,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)20
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)21
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)22
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)23
Výnosové úroky (662)24
Kurzové zisky (663)25
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)26
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)27388,00
Predané cenné papiere a podiely (561)28
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)29
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)30
Nákladové úroky (562)318,00
Kurzové straty (563)32
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)33380,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-388,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35-3 244,00
Daň z príjmov (591, 595)36
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)37-32,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38-3 212,00
Šablóna výkazu: Úč MUJ (687)