Účtovný výkaz

BYTTERM, A.S. (IČO: 31584705) vykonala dňa 30.03.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74117 927 865,009 065 701,008 862 164,008 768 581,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21214 841 282,009 035 484,005 805 798,005 352 145,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)399 987,0097 837,002 150,00289,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/599 987,0097 837,002 150,00289,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1114 741 295,008 937 647,005 803 648,005 351 856,00
Pozemky (031) - /092A/12574 334,00574 334,00421 808,00
Stavby (021) - /081, 092A/136 146 323,002 413 899,003 732 424,003 586 289,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/147 681 354,006 523 748,001 157 606,001 170 363,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18322 751,00322 751,00173 396,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/1916 533,0016 533,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71332 988 105,0030 217,002 957 888,003 327 578,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34172 370,001 392,00170 978,0091 214,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35171 912,001 392,00170 520,0090 502,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36458,00458,00712,00
Výrobky (123) - /194/37
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/39
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)531 455 128,0028 825,001 426 303,001 400 656,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)541 406 790,0028 825,001 377 965,001 397 131,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/571 406 790,0028 825,001 377 965,001 397 131,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/6345 276,0045 276,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/653 062,003 062,003 525,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)6687 620,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)6987 620,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 73711 360 607,001 360 607,001 748 088,00
Peniaze (211, 213, 21X)723 754,003 754,005 971,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)731 356 853,001 356 853,001 742 117,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7498 478,0098 478,0088 858,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)7632 189,0032 189,0026 613,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)7866 289,0066 289,0062 245,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141798 862 164,008 768 581,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100806 619 038,006 512 179,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)81225 096,00225 096,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)82225 096,00225 096,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86419 899,00419 899,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 898765 869,00153 489,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)8865 869,0065 869,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)8987 620,00
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92903 082 920,002 995 300,00
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)923 082 920,002 995 300,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99972 299 645,001 942 732,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)982 299 645,001 942 732,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100525 609,00775 663,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401011 910 918,001 929 990,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)10233 007,0027 073,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1102 119,003 390,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)11423 411,0022 431,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)1177 477,001 252,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1221 714 251,001 709 848,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1231 375 661,001 292 701,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1261 375 661,001 292 701,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)131140 447,00138 108,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13288 364,0090 787,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)13398 834,00178 886,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)13510 945,009 366,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136163 660,00193 069,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)137141 185,00142 916,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)13822 475,0050 153,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141332 208,00326 412,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143332 208,00324 031,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1452 381,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)116 061 628,0016 955 330,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)216 769 777,0017 847 159,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)3
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)4
Tržby z predaja služieb (602, 606)515 840 244,0016 803 871,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6-254,00711,00
Aktivácia (účtová skupina 62)7658 860,00783 173,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)834 536,0080 080,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)9236 391,00179 324,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261015 892 485,0016 856 348,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)1210 869 542,0011 646 655,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13658,00733,00
Služby (účtová skupina 51)141 185 830,001 324 140,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)153 010 279,003 076 455,00
Mzdové náklady (521, 522)162 103 858,002 128 602,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18747 711,00759 069,00
Sociálne náklady (527, 528)19158 710,00188 784,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)2078 667,0078 883,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)21682 577,00661 691,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)22682 577,00661 691,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2430 071,0025 372,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)251 670,002 681,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2633 191,0039 738,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27877 292,00990 811,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)284 442 820,004 616 227,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442917 934,000,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)3017 928,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)396,000,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)416,000,00
Kurzové zisky (663)42
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 5445183 613,002 260,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46181 980,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)49
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50
Ostatné nákladové úroky (562A)51
Kurzové straty (563)52
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)541 633,002 260,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-165 679,00-2 260,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56711 613,00988 551,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57186 004,00212 888,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)58179 779,00224 785,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)596 225,00-11 897,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61525 609,00775 663,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)