Účtovný výkaz

VUKI a.s. (IČO: 31321895) vykonala dňa 02.04.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74121 991 125,0011 347 829,0010 643 296,0010 853 382,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21216 586 976,0010 929 871,005 657 105,006 104 797,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)3369 667,00248 245,00121 422,00145 405,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/5257 867,00155 302,00102 565,00132 127,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6106 221,0092 943,0013 278,0013 278,00
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/95 579,005 579,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1116 117 727,0010 681 626,005 436 101,005 859 810,00
Pozemky (031) - /092A/122 213 088,002 213 088,002 213 088,00
Stavby (021) - /081, 092A/134 759 774,003 304 275,001 455 499,001 598 156,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/149 061 909,007 377 351,001 684 558,001 827 552,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/172 805,002 805,002 805,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/1880 151,0080 151,00218 209,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)2199 582,0099 582,0099 582,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/2299 582,0099 582,0099 582,00
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71335 325 983,00417 958,004 908 025,004 655 923,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)342 656 960,00228 232,002 428 728,002 603 115,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/351 190 433,001 190 433,001 499 909,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36551 024,00551 024,00449 909,00
Výrobky (123) - /194/37660 335,00660 335,00608 305,00
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/39255 168,00228 232,0026 936,0044 992,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)4164 893,0064 893,0056 755,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)5264 893,0064 893,0056 755,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)532 193 024,00189 726,002 003 298,001 939 724,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)542 163 087,00189 726,001 973 361,001 924 890,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/552 557,002 557,001 321,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/572 160 530,00189 726,001 970 804,001 923 569,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/6321 592,0021 592,00946,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/658 345,008 345,0013 888,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 7371411 106,00411 106,0056 329,00
Peniaze (211, 213, 21X)728 100,008 100,0010 096,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73403 006,00403 006,0046 233,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7478 166,0078 166,0092 662,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)7677 454,0077 454,0092 662,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)78712,00712,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417910 643 296,0010 853 382,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100807 430 202,007 440 992,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)815 612 827,005 612 827,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)825 612 827,005 612 827,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89871 122 571,001 122 571,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)881 122 571,001 122 571,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997441 926,00405 117,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98441 926,00405 117,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100252 878,00300 477,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401013 188 895,003 363 750,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)102218 563,00220 386,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)110
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)11413 023,0010 651,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)117205 540,00209 735,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121295 312,00411 784,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1221 564 040,001 740 829,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1231 275 215,001 338 705,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1261 275 215,001 338 705,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)12970 537,0070 537,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)13051 002,0050 851,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13177 317,00120 000,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13269 766,0075 480,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)13319 846,0084 711,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)135357,00545,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136115 619,00100 742,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)137115 619,00100 742,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139720 757,00616 723,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140274 604,00273 286,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)14124 199,0048 640,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)14524 199,0048 640,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)19 596 907,008 663 003,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)210 035 031,008 788 195,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)31 993 344,00500 410,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)47 435 725,007 987 025,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)5167 838,00175 568,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6163 581,00-128 386,00
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)835 107,0037 661,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)9239 436,00215 917,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26109 685 750,008 358 265,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)111 633 327,00417 103,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)124 755 010,004 474 386,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13
Služby (účtová skupina 51)14781 430,00898 030,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)151 744 501,001 838 208,00
Mzdové náklady (521, 522)161 164 301,001 244 206,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)1789 446,0076 413,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18439 614,00461 759,00
Sociálne náklady (527, 528)1951 140,0055 830,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)2038 683,0035 724,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)21646 137,00607 966,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)22646 137,00607 966,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2414 474,0026 353,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)251 268,00287,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2670 920,0060 208,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27349 281,00429 930,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)282 590 721,002 745 098,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44291,00566,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)397,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)417,00
Kurzové zisky (663)421,00559,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544551 936,0055 107,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4932 742,0032 021,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50
Ostatné nákladové úroky (562A)5132 742,0032 021,00
Kurzové straty (563)52243,00116,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)5418 951,0022 970,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-51 935,00-54 541,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56297 346,00375 389,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)5744 468,0074 912,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)5856 801,0066 302,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-12 333,008 610,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61252 878,00300 477,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)