Účtovný výkaz

SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. (IČO: 36807702) vykonala dňa 26.06.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74136 526 159,0014 781 514,0021 744 645,0019 573 300,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21215 451 975,0011 439 210,004 012 765,006 212 106,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)315 390 431,0011 379 287,004 011 144,006 205 493,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/59 269,008 754,00515,003 605,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/615 326 482,0011 315 853,004 010 629,006 201 888,00
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/954 680,0054 680,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1161 544,0059 923,001 621,006 613,00
Pozemky (031) - /092A/12
Stavby (021) - /081, 092A/13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1461 544,0059 923,001 621,006 613,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 713320 699 115,003 342 304,0017 356 811,0012 508 019,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36
Výrobky (123) - /194/37
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/39
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)411 109 771,001 109 771,001 688 000,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)521 109 771,001 109 771,001 688 000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)5314 540 704,003 342 304,0011 198 400,007 330 416,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)547 798 040,003 342 304,004 455 736,003 387 676,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/551 340 606,00496 754,00843 852,00630 861,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/576 457 434,002 845 550,003 611 884,002 756 815,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/63121 469,00121 469,0064 155,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/656 621 195,006 621 195,003 878 585,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 73715 048 640,005 048 640,003 489 603,00
Peniaze (211, 213, 21X)722 809,002 809,003 187,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)735 045 831,005 045 831,003 486 416,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)74375 069,00375 069,00853 175,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)76358 511,00358 511,00494 467,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)7816 558,0016 558,00358 708,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417921 744 645,0019 573 300,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100804 165 754,001 755 044,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)816 640,006 640,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)826 640,006 640,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)8619 500 000,007 500 000,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89871 961,001 961,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)881 961,001 961,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997-5 753 557,00-1 015 591,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)983 321 852,003 321 852,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99-9 075 409,00-4 337 443,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100-9 589 290,00-4 737 966,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 14010112 280 313,0011 451 206,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)1028 818,009 661,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)110997,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1148 818,008 664,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)117
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)12212 201 233,0010 158 542,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)12312 183 071,0010 137 782,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1241 316 096,001 467 269,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12610 866 975,008 670 513,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)13069,0069,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13110 214,0010 542,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)1326 471,006 782,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1351 407,003 367,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 13813667 248,0071 295,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13767 248,0071 295,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1403 014,001 211 708,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1415 298 578,006 367 050,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143403 618,00503 694,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1454 894 960,005 863 356,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)192 440 659,0092 811 907,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)292 744 047,0092 981 865,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)391 816 203,0092 374 276,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)4
Tržby z predaja služieb (602, 606)5624 456,00437 631,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)9303 388,00169 958,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 2610101 130 503,0098 039 170,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)1190 105 201,0088 685 865,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)1232 931,0076 605,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13
Služby (účtová skupina 51)147 613 916,006 225 223,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)15223 994,00221 366,00
Mzdové náklady (521, 522)16160 038,00156 439,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)1855 144,0056 067,00
Sociálne náklady (527, 528)198 812,008 860,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)20115 978,0010 611,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)212 199 341,002 201 722,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)222 199 341,002 201 722,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)24
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)25182 817,008 848,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)26656 325,00608 930,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27-8 386 456,00-5 057 305,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)28-5 311 389,00-2 175 786,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442928 377,003,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)39
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)41
Kurzové zisky (663)4228 377,003,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 5445652 982,00835 165,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)49122 847,00179 566,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50122 621,00179 091,00
Ostatné nákladové úroky (562A)51226,00475,00
Kurzové straty (563)5216 657,00186 158,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)54513 478,00469 441,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-624 605,00-835 162,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56-9 011 061,00-5 892 467,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57578 229,00-1 154 501,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)582 880,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59578 229,00-1 157 381,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61-9 589 290,00-4 737 966,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)