Účtovný výkaz

MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o. (IČO: 36230197) vykonala dňa 29.06.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74118 695 892,001 966 325,0016 729 567,009 142 064,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21215 194 696,001 961 720,0013 232 976,005 739 394,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)328 504,0028 504,003 559,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/528 504,0028 504,003 559,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1115 166 192,001 933 216,0013 232 976,005 735 835,00
Pozemky (031) - /092A/12152 215,00152 215,00152 215,00
Stavby (021) - /081, 092A/135 196 263,00279 222,004 917 041,00247 591,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/142 303 651,001 653 994,00649 657,00740 012,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/187 445 057,007 445 057,003 696 751,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/1969 006,0069 006,00899 266,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71333 482 265,004 605,003 477 660,003 397 639,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)341 684 771,001 684 771,001 324 861,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35822 032,00822 032,00540 762,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36320 460,00320 460,00284 578,00
Výrobky (123) - /194/37496 801,00496 801,00458 211,00
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/3945 478,0045 478,0041 310,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)531 409 387,004 605,001 404 782,001 397 896,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)541 312 544,004 605,001 307 939,001 314 056,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55133 052,00133 052,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/571 179 492,004 605,001 174 887,001 314 056,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/6396 019,0096 019,0083 840,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/65824,00824,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 7371388 107,00388 107,00674 882,00
Peniaze (211, 213, 21X)72707,00707,001 418,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73387 400,00387 400,00673 464,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7418 931,0018 931,005 031,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)7518 931,0018 931,005 031,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)76
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)78

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417916 729 567,009 142 064,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100801 431 590,00709 434,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)81816 736,00816 736,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)82816 736,00816 736,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)862 700 000,001 000 000,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 898736 809,0034 571,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)8836 809,0034 571,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997-1 144 110,00-1 186 626,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)9842 516,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99-1 186 626,00-1 186 626,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100-977 845,0044 753,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 14010115 297 977,008 432 630,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)1022 869 981,004 697 846,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1092 844 518,004 523 034,00
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)110
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1141 656,0022,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)11520 874,00171 858,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)1172 933,002 932,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)1218 351 647,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1223 101 776,003 685 527,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1232 741 885,003 362 748,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12481 035,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1262 660 850,003 362 748,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13178 070,0066 180,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13252 051,0041 331,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)13311 139,0012 459,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)135218 631,00202 809,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136287 423,0049 257,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13762 235,0039 057,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138225 188,0010 200,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139687 150,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)145

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)17 728 023,007 895 202,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)28 950 714,0010 064 037,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)3164 487,00815 135,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)47 528 501,007 033 865,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)535 035,0046 203,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)674 471,00217 990,00
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)871 813,0083 488,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)91 076 407,001 867 356,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26109 727 022,009 932 800,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11160 664,00846 534,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)124 275 554,003 771 342,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13
Služby (účtová skupina 51)142 512 605,002 004 845,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)151 706 247,001 468 523,00
Mzdové náklady (521, 522)161 182 694,001 010 560,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18419 822,00355 206,00
Sociálne náklady (527, 528)19103 731,00102 757,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)207 731,006 972,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)21280 371,00275 054,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)22280 371,00275 054,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2471 743,0078 788,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)25-1 318,009 714,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)26713 425,001 471 028,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27-776 308,00131 237,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)28853 671,001 490 472,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44292,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)392,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)412,00
Kurzové zisky (663)42
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 5445201 537,0083 606,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4992 528,0069 981,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)5077 181,00
Ostatné nákladové úroky (562A)5115 347,0069 981,00
Kurzové straty (563)528,0073,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)54109 001,0013 552,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-201 537,00-83 604,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56-977 845,0047 633,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)572 880,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)582 880,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61-977 845,0044 753,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)