Účtovný výkaz

Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) (IČO: 35567716) vykonala dňa 24.07.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč NUJ pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

Strana aktív

Strana aktívč.r.Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
BruttoKorekciaNettoNetto
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 0211
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 0082
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)3
Softvér 013 - (073+091AÚ)4
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)6
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)8
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 0209
Pozemky (031)10
Umelecké diela a zbierky (032)11
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)12
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)13
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)14
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)15
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)16
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)17
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)18
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)19
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)20
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 02821
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)22
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)23
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)24
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ25
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)26
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)27
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)28
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 05129903,85903,851 446,95
Zásoby r. 031 až r. 03630
Materiál (112 + 119) - 19131
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)32
Výrobky (123 - 194)33
Zvieratá (124 - 195)34
Tovar (132 + 139) - 19635
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)36
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 04137100,00100,00100,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ38
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)39
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)40100,00100,00100,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ41
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 05042
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ43
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)44
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)45
Daňové pohľadávky (341 až 345)46
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)47
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)48
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)49
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ50
Finančné účty r. 052 až r. 05651803,85803,851 346,95
Pokladnica (211 + 213)52274,57274,579,08
Bankové účty (221 AÚ + 261)53529,28529,281 337,87
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)54
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ55
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)56
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 05957
Náklady budúcich období (381)58
Príjmy budúcich období (385)59
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 05760903,85903,851 446,95

Strana pasív

Strana pasívč.r.Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 07361903,85896,95
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 06762
Základné imanie (411)63
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)64
Fond reprodukcie (413)65
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)66
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)67
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 07168
Rezervný fond (421)69
Fondy tvorené zo zisku (423)70
Ostatné fondy (427)71
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)72896,952 254,99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)736,90-1 358,04
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 09774550,00
Rezervy r. 076 až r. 07875
Rezervy zákonné (451AÚ)76
Ostatné rezervy (459AÚ)77
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)78
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 08679
Záväzky zo sociálneho fondu (472)80
Vydané dlhopisy (473)81
Záväzky z nájmu (474 AÚ)82
Dlhodobé prijaté preddavky (475)83
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)84
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)85
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)86
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 09687
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 32388
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)89
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)90
Daňové záväzky (341 až 345)91
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)92
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)93
Záväzky voči účastníkom združení (368)94
Spojovací účet pri združení (396)95
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)96
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 10097550,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)98
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)99
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)100550,00
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103101
Výdavky budúcich období (383)102
Výnosy budúcich období (384)103
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101104903,851 446,95

Náklady

Číslo účtuNákladyČíslo riadkuČinnosťBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovanáPodnikateľská zdaňovanáSpolu
Spotreba materiálu1938,06938,0669,69
Spotreba energie2
Predaný tovar3
Opravy a udržiavanie4
Cestovné5173,80173,80240,27
Náklady na reprezentáciu6533,69533,69
Ostatné služby77 787,657 787,6510 830,78
Mzdové náklady8
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie9
Ostatné sociálne poistenie10
Zákonné sociálne náklady11
Ostatné sociálne náklady12
Daň z motorových vozidiel13
Daň z nehnuteľností14
Ostatné dane a poplatky1530,8030,80
Zmluvné pokuty a penále16
Ostatné pokuty a penále17
Odpísanie pohľadávky18
Úroky19
Kurzové straty20
Dary21
Osobitné náklady22
Manká a škody23
Iné ostatné náklady24181,80181,80159,90
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku25
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku26
Predané cenné papiere27
Predaný materiál28
Náklady na krátkodobý finančný majetok29
Tvorba fondov30
Náklady na precenenie cenných papierov31
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek32
Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek33
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám34
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám35
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám36
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky37
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37389 645,809 645,8011 300,64

Výnosy

Číslo účtuVýnosyČíslo riadkuČinnosťBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovanáPodnikateľská zdaňovanáSpolu
Tržby za vlastné výrobky39
Tržby z predaja služieb40
Tržby za predaný tovar41
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby42
Zmena stavu zásob polotovarov43
Zmena stavu zásob výrobkov44
Zmena stavu zásob zvierat45
Aktivácia materiálu a tovaru46
Aktivácia vnútroorganizačných služieb47
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku48
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku49
Zmluvné pokuty a penále50
Ostatné pokuty a penále51
Platby za odpísané pohľadávky52
Úroky530,210,210,10
Kurzové zisky54
Prijaté dary55
Osobitné výnosy56
Zákonné poplatky57
Iné ostatné výnosy581 310,001 310,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku59
Výnosy z dlhodobého finančného majetku60
Tržby z predaja cenných papierov a podielov61
Tržby z predaja materiálu62
Výnosy z krátkodobého finančného majetku63
Výnosy z použitia fondu64
Výnosy z precenenia cenných papierov65
Výnosy z nájmu majetku66
Prijaté príspevky od organizačných zložiek67
Prijaté príspevky od iných organizácií68
Prijaté príspevky od fyzických osôb69
Prijaté členské príspevky708 342,508 342,508 342,50
Príspevky z podielu zaplatenej dane71
Prijaté príspevky z verejných zbierok72
Dotácie731 600,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73749 652,719 652,719 942,60
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38756,916,91-1 358,04
Daň z príjmov760,010,01
Dodatočné odvody dane z príjmov77
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)786,906,90-1 358,04
Šablóna výkazu: Úč NUJ (385)