Účtovný výkaz

SMP Automotive Solutions Slovakia s.r .o. (IČO: 45574979) vykonala dňa 30.09.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2018-04 do 2019-03.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7419 375 370,004 122 487,005 252 883,004 056 290,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 2125 069 796,003 964 377,001 105 419,00959 745,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)350 753,0044 661,006 092,009 942,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/550 753,0044 661,006 092,009 942,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)115 019 043,003 919 716,001 099 327,00949 803,00
Pozemky (031) - /092A/12
Stavby (021) - /081, 092A/13146 930,0037 020,00109 910,00117 256,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/144 207 517,003 458 960,00748 557,00658 707,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17516 360,00423 736,0092 624,00150 550,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18148 236,000,00148 236,0023 290,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71334 302 840,00158 110,004 144 730,003 092 651,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)341 304 905,00158 110,001 146 795,001 071 387,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/351 113 881,00140 135,00973 746,00916 761,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/3621 417,006 044,0015 373,0038 439,00
Výrobky (123) - /194/37140 026,0011 141,00128 885,0088 715,00
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/3929 581,00790,0028 791,0027 472,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)532 594 794,000,002 594 794,001 628 758,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)542 414 516,000,002 414 516,001 529 092,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55741 348,000,00741 348,00384 292,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/571 673 168,000,001 673 168,001 144 800,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/63128 193,000,00128 193,002 987,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/6552 085,000,0052 085,0096 679,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 7371403 141,000,00403 141,00392 506,00
Peniaze (211, 213, 21X)721 419,000,001 419,001 566,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73401 722,000,00401 722,00390 940,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)742 734,000,002 734,003 894,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)762 734,000,002 734,003 894,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)78

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141795 252 883,004 056 290,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 10080-17 987 251,00-16 994 920,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)815 000,005 000,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)825 000,005 000,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 8987
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)88
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997-16 999 920,00-16 469 158,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99-16 999 920,00-16 469 158,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100-992 331,00-530 762,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 14010123 240 134,0021 051 210,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)10219 006 255,0016 502 880,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)10819 000 000,0016 500 000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)110
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1146 255,002 880,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)117
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1223 439 618,002 973 400,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1233 196 510,002 686 100,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124724 548,00413 626,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1262 471 962,002 272 474,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)131131 598,00178 721,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13284 054,0073 072,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)13323 768,0031 749,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1353 688,003 758,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136794 261,001 574 930,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)137122 437,0098 216,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138671 824,001 476 714,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)145

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)123 028 553,0024 010 646,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)223 459 281,0024 328 782,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)31 063 634,00690 918,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)421 964 669,0023 257 420,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)5250,0062 309,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)617 104,00516,00
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8266,003 333,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)9413 358,00314 286,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261023 571 928,0024 052 611,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)111 207 668,00871 882,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)1214 727 462,0015 752 817,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)1363 481,0042 948,00
Služby (účtová skupina 51)143 671 587,003 875 182,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)153 108 988,003 276 964,00
Mzdové náklady (521, 522)162 206 910,002 328 356,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18756 819,00801 925,00
Sociálne náklady (527, 528)19145 259,00146 683,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)206 208,005 409,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)21291 378,00607 500,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)22291 378,00607 500,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2418 230,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)25
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)26495 156,00-398 321,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27-112 647,00276 171,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)283 375 459,003 468 334,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 4429240,004 450,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)39
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)41
Kurzové zisky (663)42476,004 607,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44-236,00-157,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 5445879 924,00808 503,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)49860 700,00794 319,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50860 700,00794 319,00
Ostatné nákladové úroky (562A)51
Kurzové straty (563)523 946,00493,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)5415 278,0013 691,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-879 684,00-804 053,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56-992 331,00-527 882,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)572 880,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)582 880,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61-992 331,00-530 762,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)