Účtovný výkaz

Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) (IČO: 35567716) vykonala dňa 26.03.2020 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč NUJ pre obdobie od 2019-01 do 2019-12.

Strana aktív

Strana aktívč.r.Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
BruttoKorekciaNettoNetto
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 02110,000,000,000,00
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 00820,000,000,000,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)30,000,000,000,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)40,000,000,000,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)50,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)60,000,000,000,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)70,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)80,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 02090,000,000,000,00
Pozemky (031)100,000,000,00
Umelecké diela a zbierky (032)110,000,000,00
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)120,000,000,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)130,000,000,000,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)140,000,000,000,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)160,000,000,000,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)170,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)180,000,000,000,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)190,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)230,000,000,000,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)240,000,000,000,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ250,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)260,000,000,000,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)270,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)280,000,000,000,00
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 0512910 738,190,0010 738,191 605,61
Zásoby r. 031 až r. 036300,000,000,000,00
Materiál (112 + 119) - 191310,000,000,000,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)320,000,000,000,00
Výrobky (123 - 194)330,000,000,000,00
Zvieratá (124 - 195)340,000,000,000,00
Tovar (132 + 139) - 196350,000,000,000,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)360,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041370,000,000,00100,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ380,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)390,000,000,000,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)400,000,000,00100,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ410,000,000,000,00
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050420,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ430,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)440,000,000,000,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)450,000,000,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)460,000,000,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)470,000,000,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)480,000,000,000,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)490,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ500,000,000,000,00
Finančné účty r. 052 až r. 0565110 738,190,0010 738,191 505,61
Pokladnica (211 + 213)521 769,941 769,94400,07
Bankové účty (221 AÚ + 261)538 968,258 968,251 105,54
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)540,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ550,000,000,000,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)560,000,000,000,00
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 0595754,000,0054,000,00
Náklady budúcich období (381)5854,000,0054,000,00
Príjmy budúcich období (385)590,000,000,000,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 0576010 792,190,0010 792,191 605,61

Strana pasív

Strana pasívč.r.Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 0736110 792,191 605,61
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067620,000,00
Základné imanie (411)630,000,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)640,000,00
Fond reprodukcie (413)650,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)660,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)670,000,00
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071680,000,00
Rezervný fond (421)690,000,00
Fondy tvorené zo zisku (423)700,000,00
Ostatné fondy (427)710,000,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)721 505,54903,85
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)739 286,65701,76
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097740,000,00
Rezervy r. 076 až r. 078750,000,00
Rezervy zákonné (451AÚ)760,000,00
Ostatné rezervy (459AÚ)770,000,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)780,000,00
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086790,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)800,000,00
Vydané dlhopisy (473)810,000,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)820,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475)830,000,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)840,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)850,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)860,000,00
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096870,000,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323880,000,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)890,000,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)900,000,00
Daňové záväzky (341 až 345)910,000,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)920,000,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)930,000,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)940,000,00
Spojovací účet pri združení (396)950,000,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)960,000,00
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100970,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)980,000,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)990,000,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)1000,000,00
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 1031010,000,00
Výdavky budúcich období (383)1020,000,00
Výnosy budúcich období (384)1030,000,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.10110410 792,191 605,61

Náklady

Číslo účtuNákladyČíslo riadkuČinnosťBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovanáPodnikateľská zdaňovanáSpolu
Spotreba materiálu1124,670,00124,67106,95
Spotreba energie20,000,000,000,00
Predaný tovar30,000,000,000,00
Opravy a udržiavanie40,000,000,000,00
Cestovné50,000,000,00713,60
Náklady na reprezentáciu61 926,740,001 926,741 627,48
Ostatné služby75 372,260,005 372,267 149,41
Mzdové náklady80,000,000,000,00
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie90,000,000,000,00
Ostatné sociálne poistenie100,000,000,000,00
Zákonné sociálne náklady110,000,000,000,00
Ostatné sociálne náklady120,000,000,000,00
Daň z motorových vozidiel130,000,000,000,00
Daň z nehnuteľností140,000,000,000,00
Ostatné dane a poplatky150,000,000,000,00
Zmluvné pokuty a penále160,000,000,000,00
Ostatné pokuty a penále170,000,000,000,00
Odpísanie pohľadávky180,000,000,000,00
Úroky190,000,000,000,00
Kurzové straty200,000,000,000,00
Dary210,000,000,000,00
Osobitné náklady220,000,000,000,00
Manká a škody230,000,000,000,00
Iné ostatné náklady24126,380,00126,38212,90
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku250,000,000,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku260,000,000,000,00
Predané cenné papiere270,000,000,000,00
Predaný materiál280,000,000,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok290,000,000,000,00
Tvorba fondov300,000,000,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov310,000,000,000,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek320,000,000,000,00
Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek330,000,000,000,00
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám340,000,000,000,00
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám350,000,000,000,00
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám360,000,000,000,00
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky370,000,000,000,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37387 550,050,007 550,059 810,34

Výnosy

Číslo účtuVýnosyČíslo riadkuČinnosťBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovanáPodnikateľská zdaňovanáSpolu
Tržby za vlastné výrobky390,000,000,000,00
Tržby z predaja služieb400,000,000,000,00
Tržby za predaný tovar410,000,000,000,00
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby420,000,000,000,00
Zmena stavu zásob polotovarov430,000,000,000,00
Zmena stavu zásob výrobkov440,000,000,000,00
Zmena stavu zásob zvierat450,000,000,000,00
Aktivácia materiálu a tovaru460,000,000,000,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb470,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku480,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku490,000,000,000,00
Zmluvné pokuty a penále500,000,000,000,00
Ostatné pokuty a penále510,000,000,000,00
Platby za odpísané pohľadávky520,000,000,000,00
Úroky530,000,000,000,00
Kurzové zisky540,000,000,000,00
Prijaté dary550,000,000,000,00
Osobitné výnosy560,000,000,000,00
Zákonné poplatky570,000,000,000,00
Iné ostatné výnosy58460,000,00460,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku590,000,000,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku600,000,000,000,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov610,000,000,000,00
Tržby z predaja materiálu620,000,000,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku630,000,000,000,00
Výnosy z použitia fondu640,000,000,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov650,000,000,000,00
Výnosy z nájmu majetku660,000,000,000,00
Prijaté príspevky od organizačných zložiek670,000,000,000,00
Prijaté príspevky od iných organizácií680,000,000,000,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb690,000,000,000,00
Prijaté členské príspevky7016 376,700,0016 376,7010 512,10
Príspevky z podielu zaplatenej dane710,000,000,000,00
Prijaté príspevky z verejných zbierok720,000,000,000,00
Dotácie730,000,000,000,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 737416 836,700,0016 836,7010 512,10
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38759 286,650,009 286,65701,76
Daň z príjmov760,000,000,000,00
Dodatočné odvody dane z príjmov770,000,000,000,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)789 286,650,009 286,65701,76
Šablóna výkazu: Úč NUJ (385)