Účtovný výkaz

FK SLOVAN ŽABOKREKY (IČO: 00317047) vykonala dňa 02.04.2020 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie od 2019-01 do 2019-12.

Náklady

Číslo účtu alebo skupinyNákladyČíslo riadku20xx20xx-1
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)1139 035,390,00139 035,3999 583,49
Spotreba materiálu2104 103,600,00104 103,6070 793,07
Spotreba energie334 931,790,0034 931,7928 790,42
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok40,000,000,000,00
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť50,000,000,000,00
Služby (r. 007 až r. 010)6136 400,970,00136 400,97131 275,78
Opravy a udržiavanie757 820,890,0057 820,8938 909,76
Cestovné81 264,260,001 264,261 128,29
Náklady na reprezentáciu9266,980,00266,98528,57
Ostatné služby1077 048,840,0077 048,8490 709,16
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)11465 198,470,00465 198,47388 065,75
Mzdové náklady12340 198,430,00340 198,43283 719,31
Zákonné sociálne poistenie13110 668,690,00110 668,6993 233,09
Ostatné sociálne poistenie14584,320,00584,32664,16
Zákonné sociálne náklady1513 747,030,0013 747,0310 449,19
Ostatné sociálne náklady160,000,000,000,00
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)171 730,470,001 730,471 323,76
Daň z motorových vozidiel180,000,000,000,00
Daň z nehnuteľnosti190,000,000,000,00
Ostatné dane a poplatky201 730,470,001 730,471 323,76
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)2112 730,440,0012 730,4416 565,64
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku220,000,000,000,00
Predaný materiál230,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania244,990,004,990,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania250,000,000,000,00
Odpis pohľadávky260,000,000,000,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť2712 725,450,0012 725,4516 565,64
Manká a škody280,000,000,000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)2998 529,260,0098 529,2694 422,62
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku3097 579,260,0097 579,2693 572,62
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)31950,000,00950,00850,00
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti320,000,000,000,00
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti33950,000,00950,00850,00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti340,000,000,000,00
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti350,000,000,000,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)360,000,000,000,00
Tvorba rezerv z finančnej činnosti370,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti380,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období390,000,000,000,00
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)402 358,500,002 358,501 986,46
Predané cenné papiere a podiely410,000,000,000,00
Úroky421 083,230,001 083,23714,11
Kurzové straty430,000,000,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov440,000,000,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok450,000,000,000,00
Náklady na derivátové operácie460,000,000,000,00
Ostatné finančné náklady471 275,270,001 275,271 272,35
Manká a škody na finančnom majetku480,000,000,000,00
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)490,000,000,000,00
Škody500,000,000,000,00
Tvorba rezerv510,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne náklady520,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek530,000,000,000,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)5414 990,580,0014 990,5814 665,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií550,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy560,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy570,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom580,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy591 015,580,001 015,581 490,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy6013 975,000,0013 975,0013 175,00
Náklady na ostatné transfery610,000,000,000,00
Náklady z odvodu príjmov620,000,000,000,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov630,000,000,000,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)64870 974,080,00870 974,08747 888,50

Výnosy

Číslo účtu alebo skupinyVýnosy, daň z príjmov a výsledok hospodáreniaČíslo riadku20xx20xx-1
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)6552 609,190,0052 609,1927 875,69
Tržby za vlastné výrobky660,000,000,000,00
Tržby z predaja služieb6752 609,190,0052 609,1927 875,69
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj680,000,000,000,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)690,000,000,000,00
Zmena stavu nedokončenej výroby700,000,000,000,00
Zmena stavu polotovarov710,000,000,000,00
Zmena stavu výrobkov720,000,000,000,00
Zmena stavu zvierat730,000,000,000,00
Aktivácia (r. 075 až r. 078)742 661,110,002 661,110,00
Aktivácia materiálu a tovaru750,000,000,000,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb762 661,110,002 661,110,00
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku770,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku780,000,000,000,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)79515 604,560,00515 604,56491 235,42
Daňové a colné výnosy štátu800,000,000,000,00
Daňové výnosy samosprávy81487 044,700,00487 044,70465 592,43
Výnosy z poplatkov8228 559,860,0028 559,8625 642,99
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)8323 252,480,0023 252,4824 523,12
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku840,000,000,003 872,32
Tržby z predaja materiálu850,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania860,000,000,000,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania870,000,000,00364,00
Výnosy z odpísaných pohľadávok880,000,000,000,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti8923 252,480,0023 252,4820 286,80
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)900,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)910,000,000,000,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti920,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti930,000,000,000,00
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti940,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti950,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)960,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti970,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti980,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období990,000,000,000,00
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)1001 033,360,001 033,362 323,12
Tržby z predaja cenných papierov a podielov1010,000,000,000,00
Úroky10283,170,0083,1776,39
Kurzové zisky1030,000,000,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov104950,190,00950,192 246,73
Výnosy z dlhodobého finančného majetku1050,000,000,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku1060,000,000,000,00
Výnosy z derivátových operácií1070,000,000,000,00
Ostatné finančné výnosy1080,000,000,000,00
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)1090,000,000,000,00
Náhrady škôd1100,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv1110,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne výnosy1120,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek1130,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)1140,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu1150,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu1160,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy1170,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy1180,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie1190,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie1200,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1210,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1220,000,000,000,00
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov1230,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)124230 098,740,00230 098,74221 009,24
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1250,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1260,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy127191 275,730,00191 275,73177 812,51
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy12832 490,590,0032 490,5932 378,34
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie1290,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev1300,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1316 332,420,006 332,4210 818,39
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1320,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov1330,000,000,000,00
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)134825 259,440,00825 259,44766 966,59
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)135-45 714,640,00-45 714,6419 078,09
Splatná daň z príjmov13699,730,0099,73247,97
Dodatočne platená daň z príjmov1370,000,000,000,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)138-45 814,370,00-45 814,3718 830,12
Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (727)